Sähköinen taloushallinto
helpottaa yrittäjän arkea

Lue lisää

 

Matka- ja kulukorvaukset

Päivärahat

Päiväraha korvaa palkansaajalle työmatkasta aiheutuvat kohtuulliset ruokailu- ja muut elinkustannukset. Matkustamisesta ja majoittumisesta aiheutuvat kustannukset eivät kuulu päivärahan piiriin. Päiväraha maksetaan, kun työntekopaikka on yli 15 kilometrin etäisyydellä joko palkansaajan varsinaisesta työpaikasta tai asunnosta, riippuen siitä, kummasta matka on tehty. Työntekopaikan on lisäksi oltava yli 5 kilometrin etäisyydellä molemmista.

Työmatkan kestosta riippuen päivärahan enimmäismäärät ovat:

Työmatkan kesto Päivärahan enimmäismäärä
        2016             2015
Yli 6 tuntia (osapäiväraha)      19,00 €          18,00 €
Yli 10 tuntia (kokopäiväraha)      40,00 €          40,00 € 
Kun matkaan käytetty aika ylittää viimeisen täyden matkavuorokauden  
- Vähintään 2 tunnilla      19,00 €          18,00 €
- Yli 6 tunnilla      40,00 €          40,00 €

Jos palkansaaja saa jonakin matkavuorokautena ilmaisen tai matkalipun hintaan sisältyvän aterian, päivärahan enimmäismäärä puolittuu. Ilmaisella aterialla tarkoitetaan kokopäivärahan kohdalla kahta ja osapäivärahan kohdalla yhtä ilmaista ateriaa.

Ateriakorvaus 2016

Ateriakorvauksen maksaminen edellyttää, ettei työmatkasta suoriteta päivärahaa, eikä palkansaajalla ole työn vuoksi mahdollisuutta aterioida tavanon-maisella ruokailupaikallaan. Ateriakorvauksen enimmäismäärä on 10,00 € (v.2015 10,00 €). Jos palkansaaja joutuu työmatkalla aterioimaan kaksi kertaa tavanomaisen ruokailupaikkansa ulkopuolella, eikä työmatkasta suoriteta päivärahaa, on ateriakorvauksen enimmäismäärä 20,00 € (v.2015 20,00 €).

Kilometrikorvaukset

Palkansaajan omistamallaan tai hallitsemallaan kulkuneuvolla tekemästä työmatkasta suoritettavien matkustamiskustannusten korvausten enimmäismäärät ovat:

Kulkuneuvo Korvauksen enimmäismäärä 2016 (suluissa vuoden 2015 korvausten enimmäismäärä)
   
auto 43 (v. 2015 44) senttiä kilometriltä, jota korotetaan
  - 7 (v. 2015 7) senttiä kilometriltä perävaunun kuljettamisesta autoon kiinnitettynä
  - 11 (v. 2015 11) senttiä kilometriltä silloin, kun työn suorittaminen edellyttää asuntovaunun kuljettamista autoon kiinnitettynä
  - 21 (v. 2015 21) senttiä kilometriltä silloin, kun työn suorittaminen edellyttää taukotuvan tai vastaavan raskaan kuorman kuljettamista autoon kiinnitettynä
  - 3 (v. 2015 3) senttiä kilometriltä sellaisista autossa kuljetettavista koneista tai muista esineistä, joiden paino ylittää 80 kiloa tai joiden koko on suuri
  - 3 (v. 2015 3) senttiä kilometriltä, jos palkansaaja työhönsä kuuluvien tehtävien vuoksi kuljettaa autossa koiraa
  - 9 (v. 2015 9) senttiä kilometriltä silloin, kun työn suorittaminen edellyttää liikkumista autolla metsäautotiellä tai muulta liikenteeltä suljetulla tienrakennustyömaalla, kyseisten kilometrien osalta
moottoripyörä 32 (v. 2015 32) senttiä kilometriltä

Muut kilometrikorvaukset löydät täältä.

Jos palkansaajan omistamassa tai hallitsemassa kulkuneuvossa matkustaa muita henkilöitä, joiden kuljetus on työnantajan asiana, korotetaan korvausten enimmäismääriä 3 (v. 2015 3) senttiä kilometriltä kutakin mukana olevaa henkilöä kohden.

Jos palkansaaja, jolla on Verohallituksen luontoisetujen laskentaperusteita koskevassa päätöksessä tarkoitettu auton käyttöetu, käyttää tällaista autoa työmatkan suorittamiseen ja maksaa itse tästä matkasta aiheutuvat polttoainekulut, hänelle korvattavien polttoainekulujen enimmäismäärä on 11 (v. 2015 12) senttiä kilometriltä.

Ulkomaan päivärahat 2016

Ulkomailla tehdystä työmatkasta suoritettavien päivärahojen enimmäismäärät löydät täältä.

Ulkomaan päiväraha lasketaan matkavuorokausittain. Matkavuorokausi on 24 tuntia työmatkan alkamisesta tai edellisen matkavuorokauden päättymisestä.

Päivärahan enimmäismäärä määräytyy sen maan tai alueen mukaan, missä matkavuorokausi ulkomailla päättyy. Jos matkavuorokausi päättyy laivalla tai lentokoneessa, määräytyy päiväraha sen maan tai alueen mukaan, josta laiva tai lentokone on viimeksi lähtenyt tai jonne se Suomesta lähdettäessä ensiksi saapuu.

Suomeen palattaessa palkansaajalla on oikeus puoleen viimeksi päättyneeltä matkavuorokaudelta maksetusta ulkomaanpäivärahasta, jos työmatkaan käytetty aika ylittää viimeisen ulkomaan alueella tai sieltä lähteneessä laivassa tai lentokoneessa päättyneen täyden matkavuorokauden yli kahdella tunnilla.

Jos työmatkaan käytetty aika ylittää viimeisen ulkomaan alueella tai sieltä lähteneessä laivassa tai lentokoneessa päättyneen täyden matkavuorokauden yli kymmenellä tunnilla, palkansaajalla on oikeus viimeksi päättyneeltä matkavuorokaudelta maksettuun ulkomaanpäivärahaan. Kotimaahan paluun jälkeen alkaneelta matkavuorokaudelta tai sen osalta maksettavan päivärahan enimmäismäärä määräytyy kotimaan päivärahan mukaan.

Palkansaajalla on oikeus kysymyksessä olevaa maata varten vahvistettuun päivärahaan, jos ulkomaille tehty työmatka on kestänyt vähintään 10 tuntia. Mikäli työmatkaan käytetty kokonaisaika jää alle 10 tunnin, suoritetaan päiväraha kotimaan matkojen säännösten ja määrien mukaisesti.

Jos palkansaaja jonakin matkavuorokautena on saanut ilmaisen tai matkalipun tai hotellihuoneen hintaan sisältyneen ruoan, päiväraha maksetaan 50 prosentilla alennettuna. Ilmaisella ruoalla tarkoitetaan ulkomaanpäivärahan kysymyksessä ollen kahta ilmaista ateriaa.

Kun työmatka tehdään Suomen alueen ulkopuolelle siten, että työ tehdään Suomessa olevan työnantajan lukuun poikkeuksellisissa olosuhteissa ja palkansaaja palaa yöksi Suomen alueelle eikä työmatkasta suoriteta kotimaan päivärahaa, on työmatkasta suoritettavan korvauksen enimmäismäärä 18,00 € (v. 2015 18,00 €).

Lähde: www.vero.fi

Ajankohtaista

Ei uusia uutisia

Yhteystiedot

T&H Palvelut Oy
Kalevankatu 12, 3. krs 00100 HELSINKI
Puh. 09- 612 93 60