Sähköinen taloushallinto
helpottaa yrittäjän arkea

Lue lisää

 

Uutiset

24.07 2015 11:12

Verotarkastus on myös neuvontaa

Liiketoimien dokumentointi on tärkeää

Verotarkastus on paitsi valvontaa, myös neuvontaa

Inhimillisistä erehdyksistä ei aina rangaista

Verotarkastus on sana, jolla on monen yrittäjän korvissa ikävä kaiku. Jokainen tuntee tai ainakin tietää jonkun, joka on hikoillut kylmiä pisaroita, kun verotarkastaja on tivannut kuittia kuitin perään. Ikävimmillään tuloksena on ollut jälkiverotustoimenpide. Verotarkastaja Marko Lehmusvuo Uudenmaan veroviraston verotarkastusyksiköstä vakuuttaa, että verottaja ei automaattisesti rokota yksittäisistä inhimillisistä erehdyksistä.

Toisinaan verotarkastus päätyy tarkastettavan puolelta jopa plussalle. Tasapuolisuusperiaatteen mukaan tarkastaja puuttuu asioihin myös silloin, jos huomaa yrittäjän maksaneen liikaa veroja. -Ne ovat niitä mukavimpia tapauksia. Palautuksiin on aihetta esimerkiksi silloin, kun yrittäjällä on jäänyt tekemättä jokin alv-vähennys tai jostain edusta on verotettu liikaa, Lehmusvuo kuvailee.

Vain osa ilmiantojen perusteella

Verotarkastusyksiköt toimivat pitkän tähtäimen suunnitelmien mukaan. Toimialoihin kohdistuvat tarkastukset ja verohallinnon sanelemat erityisprojektit määräävät noin 70 prosenttia tarkastuskohteista. Tarkempia yksittäisen kohteen valintakriteereitä Lehmusvuo ei suostu paljastamaan. Tarkastusaloitteita tulee niin kansalaisilta kuin viranomaisiltakin. -Noin viidennes tarkastettavista valikoituu ulkopuolelta tulevan ilmiannon tai tarkastuspyynnön perusteella. Mikään ilmianto ei johda suoraan tarkastukseen, vaan asiaa tutkitaan ensin meillä olevien ja eri viranomaisilta saatavien tietojen perusteella, ja sen jälkeen päätetään, onko tarkastukseen aihetta vai ei, Lehmusvuo kertoo. - Jonkun kohdalle tarkastus voi osua useinkin, jos sattuu ensin vaikka jonkin alihankintaketjun osana tarkastukseen ja pian sen jälkeen toimialatarkastuksen puitteissa.

Tarkastuksesta ilmoitetaan etukäteen

Uudenmaan veroviraston verotarkastusyksikössä on tapana ilmoittaa verotarkastuksesta kohteelle noin kahta viikkoa aiemmin. Tarkastuksen ajankohta pyritään aina neuvottelemaan niin, että se häiritsee yrittäjän työskentelyä mahdollisimman vähän. Ennen tarkastuksen aloittamista tarkastaja tutkii yrityksestä käytettävissä olevaa materiaalia ja saattaa esimerkiksi pyytää kirjanpidon etukäteen sähköisessä muodossa. Tämän jälkeen istutaan alkukeskusteluun. -Paras tilanne on se, että alkukeskustelussa on paikalla sekä yrittäjä että kirjanpitäjä. Näin on saatavilla yhtäältä kirjanpitoon liittyvä asiantuntemus ja toisaalta yrityksen käytännön asioiden tuntemus, jota ei voi olla muilla kuin yrityksen omistajalla.

Alkukeskustelun tarkoituksena on perehtyä yritykseen, sen toimintaan, ja käsillä olevan tarkastuksen laajuuteen. Samalla voidaan arvioida, montako päivää tarkastukseen kuluu. Lehmusvuon mukaan tyypillinen pkyrityksen verotarkastus saadaan vietyä läpi noin kolmessa päivässä.

Alkukeskustelun jälkeen tarkastaja voi pyytää yrittäjältä lisätietoja tai selvityksiä eri asioista, ja yrittäjä on velvollinen antamaan tiedot. Yrityssalaisuuksiksi luettavia asioita ei merkitä edes tarkastuksesta tehtävään raporttiin, vaan ne jäävät yksin tarkastajan tietoon

Mistä sitten huomautetaan?

Moninaiset kysymykset voivat tuntua piinaamiselta, mutta Lehmusvuo on sitä mieltä, että dokumentoinnin merkitystä ei voi kirjanpidossa korostaa liikaa. Usein dokumentointi on heikoissa kantimissa erityisesti silloin, kun yrityksen omistaja pyörittää itse yritystoimintaa. -Kun yrittäjä ei ole tilivelvollinen esimerkiksi matkalaskuistaan kenellekään ulkopuoliselle, niiden selitykset ja merkinnät jäävät helposti vajavaisiksi. Tarkastaja pyytääkin muistamaan, että yrittäjälle päivänselvät asiat eivät välttämättä näy kirjanpidosta, ja sen vuoksi herättävät kysymyksiä tarkastuksessa. Suurikaan määrä kysymyksiä ei automaattisesti johda mätkyihin. -Tarkastajan on muodostettava kuva yrityksen toiminnasta, eikä se onnistu ilman yksityiskohtaista tietoa kaikista bisnekseen liittyvistä tapahtumista, Lehmusvuo perustelee. Yhä monimutkaistuva verolainsäädäntö johtaa myös siihen, että aina on tulkinnanvaraisia asioita, joihin saadaan selvyys vasta verotarkastuksessa. Tulkintaerimielisyydet tai niihin verrattavat tietämättömyydestä aiheutuneet huomautukset voidaan tapauskohtaisesti hoitaa kirjallisella ohjauksella tai, jos virheen olennaisuus vaatii verotustoimenpiteitä, kohtuullistamalla viivästysseuraamuksia.

Tarkastaja keskittyy olennaiseen

-Mikäli virhe on yksittäinen ja jälkiveronkannon kannalta vähemmän merkityksellinen, pyritään ensin ohjaamaan ja neuvomaan, miten asiat pitäisi hoitaa. Vasta jos asiat eivät korjaudu ohjauksen jälkeenkään, seuraa verotustoimenpiteitä, Lehmusvuo rauhoittelee. Verotarkastus koostuu pääpiirteissään Tarkastuksen jälkeen verottaja pyytää asiakkailtaan palautetta kuten mikä tahansa palveluorganisaatio. -90 prosenttia verotarkastuksen läpikäyneistä yrittäjistä on sitä mieltä, että tarkastuksessa keskityttiin olennaisiin asioihin, Lehmusvuo tiivistää asiakaskyselyiden tuloksen.

Tarkastuskertomus on ehdotus toimenpiteistä

Verotarkastuksen jälkeen käydään vielä yrittäjän kanssa loppukeskustelu, jossa käsitellään tarkastuksessa esiin tulleet asiat ja kerrotaan jatkotoimenpiteet. Mahdolliset toimenpide-ehdotukset esitetään alustavassa tarkastuskertomuksessa, johon yrityksellä on mahdollisuus antaa vastine. Vasta vastineen huomioimisen jälkeen laaditaan lopullinen verotarkastuskertomus. Verotuksen varsinainen toimittaja eli oma verotoimisto päättää tarkastuskertomuksen perusteella, pannaanko esimerkiksi ehdotetut verot maksuun. kolmesta asiasta: tarkastetaan, että liiketoiminta ja kirjanpito vastaavat toisiaan; tarkastetaan, että veroilmoitus ja kirjanpito pitävät yhtä; tarkastetaan, että liiketoiminnassa on noudatettu verolainsäädäntöä ja oikeuskäytäntöä. Vaikuttaa selkeältä, mutta herättää yhä voimakkaita tunteita, kun yrityksen papereita tutkitaan ja tuntuu, että mikään todistelu ei riitä. Verotarkastaja Lehmusvuon mukaan hyvän tilitoimiston palvelu näkyy verotarkastajallekin myönteisenä asiana. Tarkastajan on helppo tehdä työnsä, kun kirjanpitoa on hoitanut asiantunteva kirjanpitäjä, joka osaa lisäksi kertoa yrittäjälle tarkastuksen etenemisestä. -Tilitoimiston rooli on ensisijaisen tärkeä monelle pienyrittäjälle, jonka tehtävä on harjoittaa omaa liiketoimintaansa eikä perehtyä kaikkiin häntä velvoittaviin lakeihin ja asetuksiin, Lehmusvuo tiivistää.

Ajankohtaista

Ei uusia uutisia

Yhteystiedot

T&H Palvelut Oy
Kalevankatu 12, 3. krs 00100 HELSINKI
Puh. 09- 612 93 60